algemene voorwaarden

I. TOEPASSINGSBEREIK

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op contracten voor de huur van hotelkamers voor logiesdoeleinden en op alle andere diensten en leveringen die het hotel in dit verband voor de klant uitvoert (hotelaccommodatiecontract). De term "hotelaccommodatieovereenkomst" omvat en vervangt de volgende termen: Accommodatie, gastenverblijf, hotel, hotelkamercontract.
 2. Voor het onderverhuren of onderverhuren van de ter beschikking gestelde kamers en het gebruik ervan voor andere doeleinden dan logies is de voorafgaande toestemming van het hotel in tekstvorm vereist, waarbij § 540 lid 1 zin 2 BGB wordt opgeheven voor zover de klant geen consument is.
 3. De algemene voorwaarden van de klant zijn alleen van toepassing indien dit vooraf uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

II. SLUITING VAN HET CONTRACT, PARTNERS, VERJARINGSTERMIJN

 1. Het contract wordt afgesloten wanneer het hotel de aanvraag van de klant aanvaardt. Het hotel is vrij om de kamerreservering in tekstvorm te bevestigen.
 2. De contractanten zijn het hotel en de klant. Indien een derde partij een bestelling heeft geplaatst voor rekening van de klant, is de klant samen met de klant als medeschuldenaar aansprakelijk tegenover het hotel voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het hotelaccommodatiecontract, op voorwaarde dat het hotel over een overeenkomstige verklaring van de derde partij beschikt.
 3. Voor alle vorderingen op het hotel geldt in het algemeen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het begin van de wettelijke verjaringstermijn. Schadeclaims verjaren na vijf jaar, ongeacht de kennis, tenzij ze gebaseerd zijn op letsel aan het leven, het lichaam, de gezondheid of de vrijheid. Deze vorderingen tot schadevergoeding verjaren na tien jaar, ongeacht of zij bekend zijn. De verkorting van de verjaringstermijn is niet van toepassing op vorderingen die gebaseerd zijn op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door het hotel.

III. DIENSTEN, PRIJZEN, BETALING, VERREKENING

 1. Het hotel is verplicht de door de klant geboekte kamers gereed te houden en de overeengekomen diensten te leveren.
 2. De klant is verplicht de overeengekomen of toepasselijke prijzen van het hotel te betalen voor de kamerhuur en de aanvullende diensten waarvan de klant gebruik maakt. Dit geldt ook voor de diensten en uitgaven van het hotel aan derden die door de klant worden geregeld. De overeengekomen prijzen zijn inclusief de respectieve wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.
 3. Het hotel kan zijn toestemming geven voor een latere vermindering van het aantal geboekte kamers, de diensten van het hotel of de door de klant gevraagde verblijfsduur afhankelijk maken van een verhoging van de prijs van de kamers en/of de andere diensten van het hotel.
 4. Hotelfacturen zonder vervaldatum zijn zonder aftrek betaalbaar binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur. Het hotel kan te allen tijde onmiddellijke betaling van de verschuldigde vorderingen van de klant eisen. In geval van betalingsachterstand heeft het hotel het recht om vertragingsrente in rekening te brengen tegen het momenteel geldende wettelijke tarief van 8% of, in het geval van juridische transacties waarbij een consument betrokken is, tegen 5% boven het basistarief. Het hotel behoudt zich het recht voor om hogere schade te bewijzen.
 5. Bij het afsluiten van het contract heeft het hotel het recht om van de klant een redelijke aanbetaling of borg te eisen in de vorm van een creditcard garantie, een aanbetaling of iets dergelijks. Het bedrag van het voorschot en de data van betaling kunnen in het contract in tekstvorm worden overeengekomen. In het geval van voorschotten of zekerheden voor pakketreizen blijven de wettelijke bepalingen onaangetast.
 6. In gerechtvaardigde gevallen, bijv. betalingsachterstand van de klant of uitbreiding van de omvang van het contract, heeft het hotel het recht om, ook na het afsluiten van het contract en tot aan het begin van het verblijf, een voorschot of waarborgsom in de zin van het bovengenoemde nr. 5 of een verhoging van het in het contract overeengekomen voorschot of waarborgsom tot de volledige overeengekomen vergoeding te eisen.
 7. Het hotel heeft verder het recht om aan het begin van en tijdens het verblijf van de klant een redelijke vooruitbetaling of borg in de zin van het bovenstaande nr. 5 te eisen voor bestaande en toekomstige vorderingen die voortvloeien uit het contract, voor zover dit niet reeds is gedaan in overeenstemming met het bovenstaande nr. 5 en/of 6.
 8. De klant kan alleen een onbetwiste of rechtsgeldige vordering verrekenen met een vordering van het hotel.

IV. INTREKKING VAN DE KLANT (ANNULERING, ONTBINDING) / NIET-GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN HET HOTEL (NO SHOW)

 1. Voor een terugtrekking van de klant uit het met het hotel gesloten contract is de toestemming van het hotel in tekstvorm vereist. Indien deze toestemming niet wordt gegeven, is de overeengekomen prijs in het kader van het contract verschuldigd, zelfs als de klant geen gebruik maakt van de contractuele diensten.
 2. Voor zover het hotel en de klant schriftelijk een datum voor kosteloze ontbinding van het contract zijn overeengekomen, kan de klant het contract tot die datum ontbinden zonder dat het hotel aanspraak kan maken op betaling of schadevergoeding. Het herroepingsrecht van de klant vervalt indien hij zijn herroepingsrecht ten aanzien van het hotel niet op de overeengekomen datum in tekstvorm uitoefent.
 3. In het geval van kamers die niet door de klant worden gebruikt, verrekent het hotel de inkomsten uit de verhuur van deze kamers aan andere partijen en de bespaarde kosten. Indien de kamers niet aan andere partijen worden verhuurd, kan het hotel de contractueel overeengekomen vergoeding eisen en kan het een forfaitaire aftrek toepassen voor de bespaarde kosten die het hotel heeft gemaakt. In dit geval is de klant verplicht om ten minste 80% van de contractueel overeengekomen prijs voor een overnachting te betalen. Het staat de klant vrij om te bewijzen dat bovengenoemde vordering niet is ontstaan of niet is ontstaan in het gevraagde bedrag.

V. TERUGTREKKING VAN HET HOTEL

 1. Voor zover schriftelijk is overeengekomen dat de klant zich binnen een bepaalde termijn kosteloos kan terugtrekken uit het contract, heeft het hotel van zijn kant het recht zich tijdens deze termijn terug te trekken als er vragen zijn van andere klanten met betrekking tot de contractueel geboekte kamers en de klant geen afstand doet van zijn of haar recht om zich terug te trekken op verzoek van het hotel.
 2. Indien een overeengekomen voorschot of waarborg, of de volgens punt III, nr. 5 en/of 6 vereiste waarborg niet wordt betaald, zelfs niet na afloop van een door het hotel vastgestelde redelijke respijtperiode, heeft het hotel eveneens het recht het contract te ontbinden.
 3. Bovendien heeft het hotel het recht om het contract te ontbinden om objectief gerechtvaardigde redenen, bijvoorbeeld indien - overmacht of andere omstandigheden waarvoor het hotel niet verantwoordelijk is het onmogelijk maken om het contract uit te voeren;- kamers of lokalen verwijtbaar onder misleidende of valse verklaringen van feiten die essentieel zijn voor het contract,
  bijvoorbeeld voor de persoon van de klant of voor het doel van zijn verblijf;- het hotel heeft een redelijke reden om aan te nemen dat het gebruik van de hoteldiensten niet meer zal bedragen dan de
  kan de goede werking van het bedrijf, de veiligheid of het imago van het hotel in gevaar brengen,
  zonder dat dit te wijten is aan de controle of de organisatie van het hotel;
  - het doel of de gelegenheid van het verblijf is onwettig;

  - er is sprake van een schending van bovengenoemde clausule I, punt 2.

 4. In geval van gerechtvaardigde annulering door het hotel heeft de klant geen aanspraak op schadevergoeding.

VI. KAMERVOORZIENING, TRANSFER EN TERUGKEER, HUISDIEREN IN DE KAMERS

 1. De klant verwerft geen aanspraak op de terbeschikkingstelling van specifieke kamers, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 2. Geboekte kamers zijn beschikbaar voor de klant vanaf 14.00 uur op de overeengekomen dag van aankomst. De klant heeft geen aanspraak op eerdere beschikbaarheid.
 3. Op de overeengekomen dag van vertrek moeten de kamers uiterlijk om 10.00 uur 's ochtends worden ontruimd en ter beschikking worden gesteld aan het hotel. Na die tijd kan het hotel 50% van de volledige accommodatieprijs (catalogusprijs) in rekening brengen voor het gebruik van de kamer boven de contractperiode tot 18.00 uur vanwege de vertraagde ontruiming van de kamer, en 100% vanaf 18.00 uur. Contractuele claims van de klant worden hierdoor niet gerechtvaardigd. Het staat de klant vrij om te bewijzen dat het hotel geen of een aanzienlijk lagere aanspraak op een gebruiksvergoeding heeft.
 4. Huisdieren zijn niet toegestaan in de kamers.

VII. AANSPRAKELIJKHEID VAN HET HOTEL

 1. Het hotel is aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit het contract. Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten. Uitgesloten hiervan zijn schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid indien het hotel verantwoordelijk is voor de plichtsverzuim, andere schade als gevolg van een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door het hotel en schade als gevolg van een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door het hotel. Een plichtsverzuim van het hotel staat gelijk aan dat van een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervanger. Indien er zich storingen of defecten voordoen in de diensten van het hotel, zal het hotel zich inspannen om deze te verhelpen na kennisname ervan of na onmiddellijke kennisgeving aan de klant. De klant is verplicht alle redelijke inspanningen te leveren om de storing te verhelpen en eventuele schade te minimaliseren.
 2. Het hotel is ten opzichte van de klant aansprakelijk voor de zaken die in overeenstemming met de wettelijke bepalingen worden gebracht. De aansprakelijkheid is dan ook beperkt tot honderd maal de kamerprijs, maar niet meer dan EUR 3.500, en in afwijking daarvan voor geld, waardepapieren en kostbaarheden van maximaal EUR 800,-. Geld, waardepapieren en kostbaarheden kunnen in het hotel of in de kluis van de kamer worden bewaard tot een maximumwaarde van € (gebruik het verzekerde bedrag van het hotel). Het hotel raadt aan om van deze optie gebruik te maken.
 3. Indien de klant een parkeerplaats in de hotelgarage of op een hotelparkeerplaats ter beschikking wordt gesteld, zelfs tegen betaling, vormt dit geen bewaarovereenkomst. Het hotel is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van geparkeerde of gemanoeuvreerde motorvoertuigen of hun inhoud, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid. De bepalingen van de bovenstaande nr. 1, zinnen 2 tot en met 4, zijn van overeenkomstige toepassing met uitsluiting van de schadeclaims van de klant.
 4. Het hotel kan geen wekopdrachten aannemen. Berichten, post en zendingen van goederen voor de gasten worden met zorg behandeld. Het hotel is verantwoordelijk voor de levering, de opslag en - op verzoek en tegen betaling - de verzending van deze zaken. De bepalingen van het bovenstaande nr. 1, zinnen 2 tot en met 4, zijn mutatis mutandis van toepassing op de uitsluiting van schadeclaims van de klant.

VIII. SLOTBEPALINGEN

 1. Wijzigingen en aanvullingen op het contract, de acceptatie van aanvragen of deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden dienen in tekstvorm te geschieden. Eenzijdige wijzigingen of aanvullingen door de klant zijn ongeldig.
 2. Plaats van uitvoering en betaling is de locatie van het hotel.
 3. De exclusieve plaats van jurisdictie - ook voor geschillen over cheques en wissels - bij handelstransacties is de statutaire zetel van het hotel volgens het vennootschapsrecht. Indien een contractpartner voldoet aan de vereisten van § 38 lid 2 ZPO (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) en geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, is de bevoegde rechtbank de statutaire zetel van het hotel volgens het vennootschapsrecht.

Status: Oktober 2013

CONTACT

BEST DEAL HOTEL

Flughafen-Ring 17 | 47652 Weeze
+49 2837 665577
service@bestdealhotel.de

©2020 BEST DEAL HOTEL  |  Alle rechten voorbehouden